*** NEWS ***

Next edition is planned for 18.-20.11.2022. Stay tuned!

We will publish news in late August.

*** NEWS ***


1.-3.10.2021 – Pool of Invention Festival

In October 2021 a selection of the Pool of Invention artists will come back to the Haidhäusl in Haidmühle in the Bavarian Forest! Plans will be made, music will be brewed and the foundations for the next programs will be laid! At the end of the week, the results of the creative workshop will be presented in innovative concert formats.

A special emphasis this year is on (corona-resistant) outdoor concerts formats. The focus is on the border region Bavarian Forest/Bohemian Forest. One format is dedicated to so-called "forest domes," an acoustic phenomenon that can often be observed in the dense spruce forests with their long trunks: Acoustics like in a church, and yet surrounded by nature. Another format is dedicated to the submerged villages of this region. In collaboration with national park guides and musicians from both sides of the country, who bring the audience closer to the history and nature, musicians & audience walk together in the footsteps of history (longer distances are covered by bus).

► Flyer DOWNLOAD

Reservations under +491709967980 and info@provocantus.de

FFP2 - mandatory masks at the events
Admission only vaccinated, recovered, tested (3G rule)

V říjnu 2021 se do Haidhäuslu v Haidmühle v Bavorském lese vrátí výběr umělců z projektu Pool of Invention! Budou se připravovat plány, bude se vařit hudba a budou se pokládat základy dalších programů! Na konci týdne budou výsledky tvůrčí dílny představeny v inovativních koncertních formátech.

Zvláštní pozornost je letos věnována venkovním koncertům (odolným vůči koruně). Zaměřuje se na příhraniční oblast Bavorský les/Šumava. Jeden formát je věnován tzv. "lesním kopulím", akustickému jevu, který lze často pozorovat v hustých smrkových lesích s dlouhými kmeny: Akustika jako v kostele, ale uprostřed přírody. Další formát je věnován zaniklým vesnicím tohoto regionu. Ve spolupráci s průvodci národního parku a hudebníky z obou stran hranice, kteří diváky seznámí s historií a přírodou, se hudebníci a diváci společně vydají po stopách historie (delší vzdálenosti budou překonány autobusem).

► Flyer DOWNLOAD

Registrace vstupenek: 0170/9967980 nebo info@provocantus.de

FFP2 - povinné masky na akcích
Přijetí pouze očkovaných, uzdravených, testovaných (pravidlo 3G)

Dates & Programme / / Kdy & co

► Download the Pool of Invention Festival Flyer 2021

 • Oct. 1st - 19:30 Concert / Koncert - Duo Vakkordeoline || 20:30 Album Presentation by Nina Kazourian & Band
 • Oct 2nd - 14:00 Childrens Workshop / Dětská dílna - Vegetables, Puppets & Soup by our partner Volyně v dolyně / Zelenina, loutky a polévka od našeho partnera Volyně v dolyně
 • Oct 3rd - 11:00 Guided Tour Through the Submerged Villages with the choir ProvoCantus / Komentovaná prohlídka potopených vesnic se sborem ProvoCantus
 • Oct 3rd - 15:00 Goodbye drinks & Jam Session / Nápoje na rozloučenou & jam session

Reservations under +491709967980 and info@provocantus.de

Location / Adresa

Join us at the Haidhäusl in Haidmühle, Kirchbergstraße1, 94145 Haidmühle, Deutschland.

Připojte se k nám v Haidhäuslu v Haidmühle, Kirchbergstraße1, 94145 Haidmühle, Německy

Link to Google MAPS

Why? / Proč?

Why are we hosting a festival, why now? Our team values art and having the freedom to create together, especially in times of 'social distancing'. The following statement reflect our core beliefs:

 • Art contributes to the quality of life.
 • Internationality starts regionally.
 • Transculturality means to appreciate the "own" and the "foreign".
 • We believe in experiencing art, culture and history together; across borders, layers and tastes.

Proč pořádáme festival a proč právě teď? Náš tým si cení umění a svobody společně tvořit, zejména v době "společenského odstupu". Následující prohlášení odráží naše základní přesvědčení:

 • Umění přispívá ke kvalitě života.
 • Mezinárodnost začíná regionálně.
 • Transkulturalita znamená oceňovat "své" i "cizí".
 • Věříme ve společné prožívání umění, kultury a historie; napříč hranicemi, vrstvami a vkusem.

With support from / S podporou